باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی عددی عملکرد دیوارهای سازه با مصالح بنایی تقویت شده با میلگردهای تنیده کامپوزیت پلیمری به روش NSM»

دانشجو: سینا حاجیلر

استاد راهنما: دکتر اصغر وطنی اسکویی

استاد مشاور: دکتر محمد یکرنگ نیا

استاد داور خارجی: دکتر پیمان همامی
استاد داور داخلی: دکتر امیر طریقت


تاريخ: 1399/06/26
مکان: اتاق سمینار دانشکده مهندسی عمران
ساعت: 14:30

گروه آموزشی: عمران
دانشکده مهندسی عمران