باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«تاثیر صلبیت خمشی ژئوسل در کوله ی پل ها»

دانشجو: فاطمه جنیدی جعفری

استاد راهنما: دکتر محمد علی ارجمند

استاد مشاور: مهندس بهنام جلالی

استاد داور خارجی: دکتر عادل عساکره
استاد داور داخلی: دکتر ابوالفضل سلطانی


تاريخ: 1398/07/21
مکان: اتاق سمینار دانشکده مهندسی عمران
ساعت: 16:00

گروه آموزشی: عمران
دانشکده مهندسی عمران