باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«ارائه یک راهکار مکانمند به منظور ارزیابی وضعیت موجود و تغییرات بهینه کاربری اراضی با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری در حمل و نقل هوشمند»

دانشجو: مصطفی جباری

استاد راهنما: دکتر سعید بهزادی

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر علی اصغر آل شیخ
استاد داور داخلی: دکتر مهدی عربی


تاريخ: 1398/06/04
مکان: اتاق سمینار دانشکده مهندسی عمران
ساعت: 09:00

گروه آموزشی: نقشه برداری
دانشکده مهندسی عمران