باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی تاثیر نوع اتصال کم و زبانه ( معمولی و دوبل) و عمق زبانه بر مقاومت مکانیکی»

دانشجو: سعید منصوری

استاد راهنما: دکتر حسین رنگ آور

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر حبیب اله خادمی اسلام
استاد داور داخلی: دکتر پانته آ عمرانی


تاريخ: 1398/07/21
مکان: اتاق سمینار دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین
ساعت: 13:30

گروه آموزشی: صنایع چوب
دانشکده مهندسی عمران