باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«مکان یابی بهینه ی نیروگاههای فتوولتائیک با بهره گیری از روشهای تصمیم گیری چند معیاره و سنجش از دور»

دانشجو: محمد رضایی

استاد راهنما: دکتر فرهاد حسینعلی
دکتر علیرضا شریفی
استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر یاسر مقصودی مهرانی
استاد داور داخلی: دکتر مهدی عربی


تاريخ: 1397/12/25
مکان: اتاق سمینار دانشکده مهندسی عمران
ساعت: 11:00

گروه آموزشی: عمران
دانشکده مهندسی عمران