باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی تاثیر نسبت قطر به ضخامت در شکل پذیری ستون های مربع فولادی جدار نازک وجدار ضخیم»

دانشجو: وحید تباشیر

استاد راهنما: دکتر سیدمحمدرضا مرتضوی

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر جعفر عسگری مارنانی
استاد داور داخلی: دکتر موسی محمودی صاحبی


تاريخ: 1398/07/22
مکان: اتاق سمینار دانشکده مهندسی عمران
ساعت: 17:00

گروه آموزشی: عمران
دانشکده مهندسی عمران