باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«الگوی مکان یابی تاسیسات نظامی با رویکرد پدافند غیر عامل»

دانشجو: پدرام ناظری

استاد راهنما: دکتر فرهاد حسینعلی

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر حسین آقا محمدی زنجیرآباد
استاد داور داخلی: دکتر مهدی عربی


تاريخ: 1397/12/25
مکان: اتاق سمینار دانشکده مهندسی عمران
ساعت: 13:30

گروه آموزشی: نقشه برداری
دانشکده مهندسی عمران