باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی تاثیر نانو ولاستونیت و تیمار گرمایی بر ویژگی های کاربردی و طیف سنجی FTIR بر چوب اکالیپتوس»

دانشجو: حاتم باقری

استاد راهنما: دکتر حمید رضا تقی یاری
دکتر آیسونا طلائی
استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر حبیب اله خادمی اسلام
استاد داور داخلی: دکتر محمد غفرانی


تاريخ: 1397/11/29
مکان: اتاق سمینار دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین
ساعت: 10:00

گروه آموزشی: صنایع چوب
دانشکده مهندسی عمران