باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«ارزیابی لرزه ای قاب های خمشی فولادی مجهز به جدا گراهای لاستیکی با هسته سربی به روش MIDA»

دانشجو: مهدی اشگوریان

استاد راهنما: دکتر موسی محمودی صاحبی

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر جعفر عسگری مارنانی
استاد داور داخلی: دکتر محمد یکرنگ نیا


تاريخ: 1397/08/26
مکان: اتاق سمینار دانشکده مهندسی عمران
ساعت: 08:30

گروه آموزشی: عمران
دانشکده مهندسی عمران