باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«تهیه مدل سه بعدی شهری به کمک اطلاعات مکانی داوطلبانه»

دانشجو: علی خسروی کزازی

استاد راهنما: دکتر فرهاد حسینعلی

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر فرید کریمی پور
استاد داور داخلی: دکتر سعید بهزادی


تاريخ: 1397/12/25
مکان: اتاق سمینار دانشکده مهندسی عمران
ساعت: 09:00

گروه آموزشی: نقشه برداری
دانشکده مهندسی عمران