باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«مطالعه رفتار حرکتی رانندگان در شبکه های حمل و نقل شهری از دیدگاه ساختار مکانی»

دانشجو: سحاب مومنی روچی

استاد راهنما: دکتر عباس شیخ محمد زاده

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر جلال کرمی
استاد داور داخلی: دکتر مهدی عربی


تاريخ: 1397/07/23
مکان: اتاق سمینار دانشکده مهندسی عمران
ساعت: 13:30

گروه آموزشی: نقشه برداری
دانشکده مهندسی عمران