باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی پتانسیل شاخص های رطوبت خاک به منظور پایش بیابان زایی»

دانشجو: ناهید قاسمی دستگردی

استاد راهنما: دکتر فاطمه طبیب محمودی

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر سعید صادقیان
استاد داور داخلی: دکتر عباس مالیان


تاريخ: 1397/07/21
مکان: اتاق سمینار دانشکده مهندسی عمران
ساعت: 14:00

گروه آموزشی: نقشه برداری
دانشکده مهندسی عمران