باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«ارزیابی اثر ادغام داده های سنجش از دور در بهبود شناسایی مناطق امید بخش از نظر وجود منابع فلزی ( بررسی موردی: منابع مس و طلا در منطقه اردستان)»

دانشجو: سحر محمودی شاد

استاد راهنما: دکتر عباس مالیان
دکتر فرهاد حسینعلی
استاد مشاور: دکتر ابوالفضل سلطانی

استاد داور خارجی: دکتر عباس علی محمدی سراب
استاد داور داخلی: دکتر علیرضا شریفی


تاريخ: 1397/07/23
مکان: اتاق سمینار دانشکده مهندسی عمران
ساعت: 12:00

گروه آموزشی: نقشه برداری
دانشکده مهندسی عمران