باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«ارزیابی و پایش کیفیت آب سدهای مخزنی به روش دور کاوی( بررسی موردی : سد گلابر زنجان)»

دانشجو: نسرین دوستی

استاد راهنما: دکتر عباس مالیان
دکتر مهدی عربی
استاد مشاور: دکتر مسعود شیرازیان

استاد داور خارجی: دکتر عباس علی محمدی سراب
استاد داور داخلی: دکتر فاطمه طبیب محمودی


تاريخ: 1397/07/23
مکان: اتاق سمینار دانشکده مهندسی عمران
ساعت: 13:00

گروه آموزشی: نقشه برداری
دانشکده مهندسی عمران