باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی روند تغییرات مکانی - زمانی پدیده جزایر حرارتی شهری( بررسی موردی : استان تهران)»

دانشجو: سید جواد میر سعید قاضی

استاد راهنما: دکتر عباس شیخ محمد زاده
دکتر عباس مالیان
استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر جلال کرمی
استاد داور داخلی: دکتر سعید بهزادی


تاريخ: 1397/07/23
مکان: اتاق سمینار دانشکده مهندسی عمران
ساعت: 15:30

گروه آموزشی: نقشه برداری
دانشکده مهندسی عمران