باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«آشکار سازی خرابی عرشه بتنی پل با استفاده از شبکه های بیزین»

دانشجو: میلاد اسدزاده

استاد راهنما: دکتر امیر طریقت

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر افشین مصلحی تبار
استاد داور داخلی: دکتر عباس حق اللهی


تاريخ: 1397/12/26
مکان: اتاق سمینار دانشکده مهندسی عمران
ساعت: 11:00

گروه آموزشی: عمران
دانشکده مهندسی عمران