باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«" پایدار سازی خاکهای رسی هالوزیتی با استفاده از مارن های فرآوری شده درمقیاس نانو"»

دانشجو: حمید نصرتی

استاد راهنما: دکتر ابوالفضل سلطانی

استاد مشاور: دکتر سعید غفارپور جهرمی

استاد داور خارجی: دکتر عادل عساکره
استاد داور داخلی: دکتر مصطفی آدرسی


تاريخ: 1398/07/24
مکان: اتاق سمینار دانشکده مهندسی عمران
ساعت: 11:00

گروه آموزشی: عمران
دانشکده مهندسی عمران