باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«تحلیل های مکانی - زمانی داده های حجیم»

دانشجو: سمیرا قشقایی

استاد راهنما: دکتر سعید بهزادی

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر حسین آقا محمدی زنجیرآباد
استاد داور داخلی: دکتر مهدی عربی


تاريخ: 1397/12/25
مکان: اتاق سمینار دانشکده مهندسی عمران
ساعت: 15:30

گروه آموزشی: نقشه برداری
دانشکده مهندسی عمران