باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«ارزیابی تحلیلی تاثیر نوع سطح تماس بر مقاوت اتصالات پیچی اصطکاکی»

دانشجو: میلاد کوثری

استاد راهنما: دکتر موسی محمودی صاحبی

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر بهروز عسگریان
استاد داور داخلی: دکتر عباس حق الهی


تاريخ: 1397/07/03
مکان: اتاق سمینار دانشکده مهندسی عمران
ساعت: 16:00

گروه آموزشی: عمران
دانشکده مهندسی عمران