باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بهینه سازی المان های مرزی دیوار برشی فولادی با استفاده از الگوریتم ژنتیک»

دانشجو: پوریا مزاری

استاد راهنما: دکتر سیدمحمدرضا مرتضوی

استاد مشاور: دکتر موسی محمودی صاحبی

استاد داور خارجی: دکتر جعفر عسگری مارنانی
استاد داور داخلی: دکتر اصغر وطنی اسکویی


تاريخ: 1397/12/25
مکان: اتاق سمینار دانشکده مهندسی عمران
ساعت: 08:00

گروه آموزشی: عمران
دانشکده مهندسی عمران