باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«ارزیابی کارایی سنجش از دور در آشکار سازی حرکت توده ای»

دانشجو: محمد سلیمی ترازوج

استاد راهنما: دکتر عباس مالیان
دکتر سعید غفارپور جهرمی
استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر سعید صادقیان
استاد داور داخلی: دکتر فاطمه طبیب محمودی


تاريخ: 1397/12/25
مکان: اتاق سمینار دانشکده مهندسی عمران
ساعت: 10:00

گروه آموزشی: نقشه برداری
دانشکده مهندسی عمران