باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«تحلیل رفتار شمع ها تحت بار جانبی به روش قابلیت اطمینان»

دانشجو: بهزاد رحیمی

استاد راهنما: دکتر سعید غفارپور جهرمی
دکتر ناصر شابختی
استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر فرج اله عسکری
استاد داور داخلی: دکتر مقداد پایان


تاريخ: 1398/01/28
مکان: اتاق سمینار دانشکده مهندسی عمران
ساعت: 16:00

گروه آموزشی: عمران
دانشکده مهندسی عمران