باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«تحلیل قابلیت اطمینان در پایداری گودبرداری به روش میخ کوبی»

دانشجو: پرستو تاجیک

استاد راهنما: دکتر سعید غفارپور جهرمی
دکتر ناصر شابختی
استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر سید امین سلامتیان
استاد داور داخلی: دکتر مجتبی کریمایی


تاريخ: 1397/07/23
مکان: اتاق سمینار دانشکده مهندسی عمران
ساعت: 13:00

گروه آموزشی: عمران
دانشکده مهندسی عمران