باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«ارزیابی پایدارسازی گودهای تثبیت شده با شمع های پیچشی در مقایسه با روش میخ کوبی»

دانشجو: محسن میرزایی

استاد راهنما: دکتر محمد علی ارجمند

استاد مشاور: مهندس بهنام جلالی

استاد داور خارجی: دکتر محمود قضاوی
استاد داور داخلی: دکتر سعید غفارپور جهرمی


تاريخ: 1397/07/21
مکان: اتاق سمینار دانشکده مهندسی عمران
ساعت: 10:00

گروه آموزشی: عمران
دانشکده مهندسی عمران