باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«ارزیابی تاثیر موقعیت، بافت و کاربری پیرامونی دانشگاهها بر کیفیت فضاهای دانشگاهی با بهره گیری از تجزیه و تحلیلهای مکانی و آماری»

دانشجو: منیژه محمدی

استاد راهنما: دکتر فرهاد حسینعلی

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر پرهام پهلوانی
استاد داور داخلی: دکتر سعید بهزادی


تاريخ: 1397/07/15
مکان: اتاق سمینار دانشکده مهندسی عمران
ساعت: 10:30

گروه آموزشی: نقشه برداری
دانشکده مهندسی عمران