باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«مطالعه آزمایشگاهی پیوستگی میلگرد هایFRP با بتن معمولی ، خود متراکم ، الیافی در تیرهای بتن آرمه در شرایط محیطی متفاوت»

دانشجو: میلاد شکیبا

استاد راهنما: دکتر اصغر وطنی اسکویی

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر پیمان همامی
استاد داور داخلی: دکتر محمد یکرنگ نیا


تاريخ: 1397/07/24
مکان: اتاق سمینار دانشکده مهندسی عمران
ساعت: 17:00

گروه آموزشی: عمران
دانشکده مهندسی عمران