باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«طراحی پایدار تالاب میانکاله با رویکرد اکوتوریسم و پرنده نگری»

دانشجو: فاطمه آقاجانی

استاد راهنما: دکتر سینا رزاقی اصل

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر احسان رنجبر
استاد داور داخلی: دکتر علی شرقی


تاريخ: 1399/04/16
مکان: سالن کنفرانس دانشکده معماری
ساعت: 09:00

گروه آموزشی: معماری
دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی