باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«الگوی طراحی منظر فضای سبز شهری مبنی برکاهش شدت جزایر گرمای در مقیاس خرد ( نمونه موردی شهر تهران )»

دانشجو: سهیلا زارعی

استاد راهنما: دکتر سینا رزاقی اصل

استاد مشاور: دکتر علی شرقی

استاد داور خارجی: دکتر نسیم صحرایی نژاد
استاد داور داخلی: دکتر جمال الدین مهدی نژاد


تاريخ: 1398/07/20
مکان: سالن اجتماعات دانشکده معماری وشهرسازی
ساعت: 12:30

گروه آموزشی: معماری
دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی