باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«مقایسه تطبیقی پوسترهای تبلیغاتی طراحی شده با دست و نرم افزارهای گرافیکی ( نمو نه مداری)»

دانشجو: ساسان پویان

استاد راهنما: دکتر فریبا شاپوریان

استاد مشاور: دکتر هادی عارفی

استاد داور خارجی: دکتر آناهیتا مقبلی
استاد داور داخلی: دکتر آتوسا اعظم کثیری


تاريخ: 1398/07/21
مکان: سالن کنفرانس دانشکده علوم ورزشی
ساعت: 08:30

گروه آموزشی: ارتباط تصویری
دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی