باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی انواع کاربرد نقوش سنتی ایرانی در پوسترهای تئاتر تهران در دهه 90»

دانشجو: مجتبی هژبری

استاد راهنما: دکتر آتوسا اعظم کثیری

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر سودابه صالحی
استاد داور داخلی: دکتر فریبا شاپوریان


تاريخ: 1398/04/23
مکان: سالن کنفرانس دانشکده علوم ورزشی
ساعت: 15:30

گروه آموزشی: ارتباط تصویری
دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی