باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«مطالعه مسکات در ایران با رویکرد پدیدار شناسی»

دانشجو: الهه فخریان لنگرودی

استاد راهنما: دکتر آتوسا اعظم کثیری

استاد مشاور: دکتر سید موسی دیباج

استاد داور خارجی: دکتر سودابه صالحی
استاد داور داخلی: دکتر فریبا شاپوریان


تاريخ: 1398/04/23
مکان: سالن اجتماعات دانشکده معماری وشهرسازی
ساعت: 15:30

گروه آموزشی: ارتباط تصویری
دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی