باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«استفاده از عناصر منظر در طراحی ساختمان های مسکونی با رویکرد کاهش مصرف انرژی»

دانشجو: عرفان نادریان

استاد راهنما: دکتر علی شرقی

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر نسیم صحرایی نژاد
استاد داور داخلی: دکتر جمال الدین مهدی نژاد


تاريخ: 1397/07/21
مکان: سالن کنفرانس دانشکده معماری وشهرسازی
ساعت: 10:00

گروه آموزشی: معماری
دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی