باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«هنر عمومی و حیات منظر شهر / نمونه موردی : چهارراه ولیعصر تهران»

دانشجو: مریم تقی زاده

استاد راهنما: دکتر سینا رزاقی اصل

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر احمد رضا کشت کار قلاتی
استاد داور داخلی: دکتر علی شرقی


تاريخ: 1397/07/25
مکان: سالن کنفرانس دانشکده معماری وشهرسازی
ساعت: 13:00

گروه آموزشی: معماری
دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی