باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«تاثیر پذیری گرافیک محیطی از فناوری با تاکید بر دیجیتال سانیج»

دانشجو: ساناز بیداد

استاد راهنما: دکتر هادی عارفی

استاد مشاور: دکتر آتوسا اعظم کثیری

استاد داور خارجی: دکتر غلامرضا طوسیان شاندیز
استاد داور داخلی: دکتر عین الدین صادق زاده


تاريخ: 1397/12/07
مکان: سالن اجتماعات دانشکده معماری وشهرسازی
ساعت: 14:30

گروه آموزشی: ارتباط تصویری
دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی