باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«طراحی مجموعه آموزشی نابینایان مبتنی بر متغیرهای محیطی موثر بر حس دلبستگی بر مکان»

دانشجو: سیده مهسا معقول

استاد راهنما: دکتر جمال الدین مهدی نژاد

استاد مشاور: دکتر علی شرقی

استاد داور خارجی: دکتر احمد اخلاصی
استاد داور داخلی: دکتر سیدمجید هاشمی طغرالجردی


تاريخ: 1398/07/20
مکان: سالن اجتماعات دانشکده معماری وشهرسازی
ساعت: 17:00

گروه آموزشی: معماری
دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی