باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«تحلیل منظر شفابخش بیمارستان امام خمینی و باز طراحی آن»

دانشجو: رضوانه خیرخواه شالی

استاد راهنما: دکتر علی شرقی

استاد مشاور: دکتر عبدالحمید قنبران

استاد داور خارجی: دکتر نسیم صحرایی نژاد
استاد داور داخلی: دکتر حمیدرضا عظمتی


تاريخ: 1398/07/20
مکان: سالن اجتماعات دانشکده معماری وشهرسازی
ساعت: 13:30

گروه آموزشی: معماری
دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی