باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«طراحی خوابگاه دانشجویی با رویکرد پیش بینی فضای خلوت به منظور ارتقاء سلامت روان داننشجویی ( نمونه موردی : خوابگاه دختران دانشگاه شهید رجایی )»

دانشجو: رقیه جباری

استاد راهنما: دکتر عبدالحمید قنبران

استاد مشاور: دکتر نجف طهماسبی پور

استاد داور خارجی: دکتر میترا غفوریان
استاد داور داخلی: دکتر جمال الدین مهدی نژاد


تاريخ: 1399/07/29
مکان: سالن کنفرانس دانشکده معماری
ساعت: 13:00

گروه آموزشی: معماری
دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی