باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«کشاورزی در منظر شهری بارویکرد افزایش تعاملات اجتماعی بین ساکنین مجموعه های مسکونی»

دانشجو: مرضیه مولائی مقصودبکی

استاد راهنما: دکتر علی شرقی

استاد مشاور: دکتر فائزه فاضلی

استاد داور خارجی: دکتر نسیم صحرایی نژاد
استاد داور داخلی: دکتر جمال الدین مهدی نژاد


تاريخ: 1397/07/21
مکان: سالن کنفرانس دانشکده معماری وشهرسازی
ساعت: 12:00

گروه آموزشی: معماری
دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی