باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد ارتقاء بازی پذیری فضای باز»

دانشجو: عاطفه سادات موسوی نژاد

استاد راهنما: دکتر عبدالحمید قنبران

استاد مشاور: دکتر علی شرقی

استاد داور خارجی: دکتر میترا غفوریان
استاد داور داخلی: دکتر سلمان نقره کار


تاريخ: 1399/07/30
مکان: سالن کنفرانس دانشکده معماری
ساعت: 12:00

گروه آموزشی: معماری
دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی