باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بازآفرینی فضاهای شهری در گذرهای تاریخی مبتنی بر توسعه گردشگری شهری (نمونه موردی : گذر کوی افشار در بافت تاریخی شیراز)»

دانشجو: سیده صدیقه سجادی محمدآباد

استاد راهنما: دکتر مسعود علیمردانی

استاد مشاور: دکتر جمال الدین مهدی نژاد

استاد داور خارجی: دکتر هادی پندار
استاد داور داخلی: دکتر علی شرقی


تاريخ: 1397/07/03
مکان: سالن کنفرانس دانشکده معماری وشهرسازی
ساعت: 09:00

گروه آموزشی: شهرسازی
دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی