باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«دستور کار طراحی پیاده راه فلسطین اردبیل ، با بهره گیری از کاربست طراحی شهری پیاده مدار»

دانشجو: سروش معصوم زاده سیار

استاد راهنما: دکتر عبدالحمید قنبران

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر هادی پندار
استاد داور داخلی: دکتر شهناز پورناصری


تاريخ: 1397/07/03
مکان: سالن کنفرانس دانشکده معماری وشهرسازی
ساعت: 13:00

گروه آموزشی: شهرسازی
دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی