باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«منظر جاده های برون شهری بارویکرد رفع خستگی ذهن و افزایش ایمنی نمونه موردی جاده چالوس»

دانشجو: نسرین پیمان خواه جاهد

استاد راهنما: دکتر علی شرقی

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر نسیم صحرایی نژاد
استاد داور داخلی: دکتر جمال الدین مهدی نژاد


تاريخ: 1397/07/21
مکان: سالن کنفرانس دانشکده معماری وشهرسازی
ساعت: 11:00

گروه آموزشی: معماری
دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی