باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«طراحی منظر بافت های فرسوده با رویکرد عدالت اجتماعی( نمونه موردی : منطقه عودلاجان )»

دانشجو: مجتبی خلیلی باصری

استاد راهنما: دکتر حمیدرضا عظمتی

استاد مشاور: دکتر بهرام صالح صدق پور

استاد داور خارجی: دکتر مهدی خاک زند
استاد داور داخلی: دکتر سیدمجید هاشمی طغرالجردی


تاريخ: 1397/07/25
مکان: سالن کنفرانس دانشکده معماری وشهرسازی
ساعت: 15:30

گروه آموزشی: معماری
دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی