باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«طراحی پژوهشکده باززنده سازی بافت های تاریخی با رویکرد کاهش مصرف انرژی( نمونه موردی محله تاریخی عودلاجان )»

دانشجو: الهام قادری رهقی

استاد راهنما: دکتر محمدصادق طاهر طلوع دل

استاد مشاور: دکتر اسماعیل ضرغامی

استاد داور خارجی: دکتر مهدی خاک زند
استاد داور داخلی: دکتر سیدمجید هاشمی طغرالجردی


تاريخ: 1397/12/26
مکان: سالن اجتماعات دانشکده معماری وشهرسازی
ساعت: 10:30

گروه آموزشی: معماری
دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی