باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«طراحی فنی با رویکرد بهره وری انرژی»

دانشجو: حسن باقری

استاد راهنما: دکتر علی خاکی

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر محسن وفامهر
استاد داور داخلی: دکتر سیدمجید هاشمی طغرالجردی


تاريخ: 1398/07/17
مکان: سالن کنفرانس دانشکده علوم ورزشی
ساعت: 08:30

گروه آموزشی: معماری
دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی