باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بررسی عوامل تاثیر گزار در طراحی مجتمع های اقامتی - تفریحی اکوتوریسم»

دانشجو: آرمان فرضی

استاد راهنما: دکتر جمال الدین مهدی نژاد

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر مهران علی الحسابی
استاد داور داخلی: دکتر سیدمجید هاشمی طغرالجردی


تاريخ: 1397/07/25
مکان: سالن کنفرانس دانشکده معماری وشهرسازی
ساعت: 15:00

گروه آموزشی: معماری
دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی