باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«باز طراحی خیابان شهری بر اساس کیفیت های محیطی و الگوهای رفتاری شهروندان نمونه موردی خیابان شهرداری حد فاصل میدان تجریش تا میدان قدس»

دانشجو: مهرنوش راهو

استاد راهنما: دکتر عبدالحمید قنبران

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر سودابه هراتی
استاد داور داخلی: دکتر علی شرقی


تاريخ: 1397/07/25
مکان: سالن کنفرانس دانشکده معماری وشهرسازی
ساعت: 08:30

گروه آموزشی: شهرسازی
دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی