باسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

«بهینه سازی مسکن بومی مناطق شمال ایران با استفاده از مصالح نوین cLT (نمونه موردی : طراحی مجتمع مسکونی در شهر گرگان )»

دانشجو: زینب عطار

استاد راهنما: دکتر اسماعیل ضرغامی

استاد مشاور:

استاد داور خارجی: دکتر میترا غفوریان
استاد داور داخلی: دکتر سیدمجید هاشمی طغرالجردی


تاريخ: 1397/07/25
مکان: سالن کنفرانس دانشکده معماری وشهرسازی
ساعت: 13:00

گروه آموزشی: معماری
دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی